Wat is groepsgericht gedrag?


Zelfgericht-, taakgericht- en wat is groepsgericht gedrag

 

Taakgericht gedrag richt zich op het werk van het team. Groepsgericht gedrag richt zich op hoe de groep functioneert. Om de groep effectief te laten functioneren, zijn zowel taakgericht als groepsgericht gedrag noodzakelijk. Zelfgericht gedrag is gebaseerd op individuele behoeften en levert daarom niet noodzakelijkerwijs een bijdrage aan de ontwikkeling van het team.

Zelfgericht gedrag

 • Agressief optreden
 • Oncoöperatief-blokkeren
 • De clown uithangen
 • Medestanders zoeken
 • Erkenning zoeken
 • Terugtrekken

 

Taakgericht gedrag

 • Initiëren
 • Informatie-mening vragen
 • Informatie-mening geven
 • Verhelderen en uiteenzetten
 • Samenvatten
 • Coördineren
 • Beslissing toetsen en evalueren

 

Wanneer je een teamlid groepsgericht gedrag ziet vertonen geef hem of haar een welgemeend compliment. Zie je een teamlid zelfgericht gedrag vertonen stel dit meteen aan de orde, liefst in het management team.

 

Groepsgericht gedrag

 • Werken aan consensus
 • Aanmoedigen
 • Spanning verminderen
 • Groepsfunctioneren diagnosticeren en ondersteunen
 • Actief luisteren


Werken aan consensus

 • Vragen om verschillende standpunten;
 • Meningsverschillen opsporen en oplossen;
 • Fouten toegeven;
 • Gemeenschappelijke punten zoeken of zich bereid betonen om het eigen standpunt aan te passen;
 • Werken aan het oplossen van of bemiddelen bij conflicten tussen teamleden.

 

Aanmoedigen

 • Erkenning geven, anderen hun bijdragen prijzen;
 • Deelname aanmoedigen door vriendelijk een respectvol op anderen te reageren;
 • Zich welwillend en open opstellen tegenover ideeën van anderen.

 

Spanning verminderen

 • Spanning verminderen en bijdragen aan het creëren van een aangename sfeer waarin het team zich aan zijn taken kan wijden;
 • Een luchtige aanpak van taken voorstaan;
 • Het team er zo nodig aan helpen herinneren om pauzes in te lassen.

 

Communicatiestroom bewaken

 • Deelname en communicatie verbeteren door minder spraakzame leden om hun inbreng te vragen of direct hun mening vragen. Al te spraakzame leden in bedwang houden;
 • Procedures voorstellen die deelname en het uiten van ideeën zo veel mogelijk aanmoedigen.

 

Groepsfunctioneren diagnosticeren en ondersteunen

 • De processen binnen het team (hoe teamleden samenwerken) observeren en hierop wijzen om het team te helpen de eigen effectiviteit te beoordelen;
 • Gevoelens uitspreken en anderen vragen hoe zij zich voelen.

 

Actief luisteren

 • Je oordeel opschorten totdat jij de ideeën van anderen volledig begrijpt;
 • Inzicht garanderen door gevoelens te benoemen en te weerspiegelen;
 • Non-verbaal reageren op wat er wordt gezegd;
 • Zorg ervoor dat je tijdens de observaties van jouw team je aandacht gelijkelijk verdeelt onder de teamleden.

 

 

 


 

Opdracht: Observeren van je team

Observeer jouw team en let op groepsgericht, taakgericht en zelfgericht gedrag. TIP : observeer twee keer een team-overleg en beschrijf welk gedrag je hebt gezien. Gebruik hiervoor het observatieformulier van de volgende pagina’s.

 

Communicatie en participatie – Observatieformulier

 

Communicatie behelst het geven en ontvangen van informatie, ideeën, gedachten, meningen, gevoelens, etc. door middel van verbale en non-verbale boodschappen. Communicatie ligt ten grondslag aan elk interactieproces.

 

Omcirkel het cijfer dat het best past bij jouw indruk van de communicatie en participatie binnen het team dat jij observeert. De antwoordschaal loopt van 1 t/m 5, waarbij 1 staat voor ´niet waar´ en 5 voor ´helemaal waar´.

 

Licht je antwoord toe met duidelijke en feitelijke voorbeelden. Door voorbeelden te zoeken zul je effectiever observeren!

 

 

                                                                    Niet waar                        Helemaal Waar

 

 1. Alle leden nemen evenveel deel.                                                  1    2   3   4   5

Voorbeelden:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Communicatie wordt gericht tot alle teamleden.                         1    2   3   4   5

Voorbeelden:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Er wordt naar de meningen van alle leden geluisterd.                  1    2   3   4   5

Voorbeelden:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. De teamleden kunnen hun gevoelens gemakkelijk uiten in             1    2   3   4   5

de teamvergadering.

Voorbeelden:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. De teamleden steunen elkaars bijdragen en moedigen                    1    2   3   4   5

elkaar hierin aan.

Voorbeelden:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. De betrokkenheid bij de interactie blijkt uit non verbale                  1    2   3   4   5

boodschappen.

Voorbeelden:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Welke communicatiepatronen zijn zichtbaar?

Wie praat met wie? Wie volgt wie? Wie wordt buitengesloten?

Wie praat het meest? Welke subgroepen zijn er?

Voorbeelden:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Welke non – verbale gedragingen vallen op? (let op zaken als oogcontact, lichaamshouding, gebarentaal, gelaatsuitdrukking, toon van de stem, etc.)

Voorbeelden:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Opmerkingen

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Delphi Mindconnection is specialist op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken. We geven je deze informatie om je te helpen in je ontwikkeling. Dat is namelijk onze missie. Mocht je een specifieke vraag hebben, stel die gerust. Wij zijn zeer geïnteresseerd wat er leeft en en de uitdagingen waar jij dagelijks mee worstelt.
Onze toegevoegde waarde zit namelijk in het begeleiden van teams, professionals en managers op cruciale momenten. De momenten dat het even nodig is een buitenstaander erbij te halen. Iemand die snel een barrière weg kan nemen en je verder kan helpen.

Mocht je in een dergelijke fase verkeren, als team, als professional of als leider, ga dan met ons in gesprek!

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank