Congruentie


Congruentiemodel

Het Congruentiemodel

Om Mindconnection te stimuleren is het van belang kennis te hebben over gedragsverandering. Bij anderen, maar zeker ook bij jezelf. Delphi hanteert hiervoor het Congruentiemodel. Een gedrag verklarend model, gebaseerd op het model van Bateson. In het Congruentiemodel koppelen we individueel gedrag aan de prestaties van de organisatie. Ook gebruiken we dit als reflectiemodel voor medewerkers en managers.

 

Het streven naar Congruentie

Er is sprake van Congruent handelen als je de dingen doet waar je achter staat, afgestemd op je omgeving en op een manier die bij jou past. Authentiek. Congruente mensen zijn beter in staat verbinding aan te gaan met anderen. Ze zijn Mindconnected met hun omgeving en met zichzelf.

 

Congruentie op individueel niveau vanuit verbinding met mensen en jezelfkern van Congruentie

De kern van ieder mens is vergaand onveranderlijk: de harde pit, het anker. Als mens vervult ieder (veelal onbewust) een groot aantal rollen (kind, partner, leidinggevende, coach, specialist, collega, etc.). De omgeving neemt vaak alleen het gedrag waar. Kennis en vaardigheden, overtuigingen en aannames, waarden en het eigen rolbeeld zijn belangrijk bij onze gedragskeuzes. Structureel succesvolle mensen houden rekening met de wensen en verwachtingen van de omgeving. Veranderende eisen uit de (organisatie)omgeving zorgen voor een hertoetsing van ‘wat van je verwacht wordt’. Streven naar Congruentie betekent: bewust uitzoeken op welke manier je, met behoud van je eigen identiteit, met de verandering kunt en wil meegaan. Op basis van die bewuste keuze pas je vanuit jezelf de eigen rol, overtuigingen, capaciteiten en gedrag aan en zal de omgeving dit als ‘competent’ ervaren.

 

Congruentie op collectief niveau vanuit verbinding met de organisatie en omgeving

Ook organisaties kiezen meestal pas voor verandering als de omgeving daarom vraagt. Om stagnatie te voorkomen is het soms wenselijk dat oude patronen daarbij worden doorbroken. Een zoektocht met risico’s begint op onbekend terrein. Congruentie op dit niveau houdt in dat de organisatie bij haar missie blijft en de dingen blijft doen waar ze goed in is. Werk- en denkwijzen worden daarbij voortdurend op een gedragen wijze aan de eisen van de omgeving aangepast. De congruente organisatie is, binnen de context van de omgeving en de kaders van de eigen missie, in staat de afzonderlijke overtuigingen, normen en waarden (de cultuur) ter discussie te stellen en aan te passen als en waar dat nodig is. De lerende organisatie!

 

Individueel en collectief niveau gekoppeld

Karakteristiek voor congruentie op beide niveaus is, dat er een continue afstemming plaatsvindt, tussen de richting en doelen van de organisatie en die van de individuele medewerkers. De veranderende omgeving is de drijfveer voor het veranderingsproces, de collectieve missie en waarden zijn het kompas voor de ontwikkelingen. De individuele waarden, passies en ACTIES zijn bepalend of de doelen ook worden bereikt.