Leidinggeven aan teams


Leidinggeven aan een of meerdere teams is een beïnvloedingsproces dat zich erop richt het team de verschillende ontwikkelingsfasen te helpen doorlopen teneinde individuele, team- en organisatie-doelstellingen te verwezenlijken.

 

Er is sprake van een beinvloedingsproces. De werkelijke verantwoordelijkheid voor de teamprestaties en de gang van zaken ligt bij de teamleden. De teamleider is verantwoordelijk voor het teamproces. Het teamproces wordt dus ook besproken met de teamleden is onderdeel van het werk!

 

 Teamontwikkeling

Om de teamontwikkelingsfase te bepalen, richten we ons op de meest in het oog springende kenmerken en behoeften van het team als geheel – een levend systeem – en niet op de individuele gedragingen. Een fase wordt gekenmerkt door de aandachtspunten die op dat moment het meest op de voorgrond treden. Zo zijn er in het begin van de teamvorming al elementen van onvrede aanwezig, maar deze worden in de onvrede fase pas dominant. Daarnaast is het goed mogelijk dat een team in de integratie- of productiefase nog steeds aan een aantal oriëntatie aandachtspunten moet werken.

 

Definities

 

  • Sturing geven betekent organiseren, opleiden, structureren en richting geven.

 

  • Ondersteuning geven betekent mensen erbij betrekken, luisteren, prijzen en aanmoedigen.

 

  • Moreel is afhankelijk van enthousiasme en optimisme, betrokkenheid, relaties, samenwerking, erkenning, waardering en gedeeld leiderschap.

 

  • Productiviteit is afhankelijk van de technische kennis en vaardigheden, het bepalen van doelstellingen en het meten van resultaten en effectieve teambesluitvorming.

 

Hoewel elke teamontwikkelingsfase afzonderlijk en los van de andere kan worden beschreven, is het natuurlijk wel zo dat de kenmerken en behoeften van de ene fase niet automatisch ophouden te bestaan op het punt waar een nieuwe fase begint. Er is zelfs sprake van aanzienlijke overlapping tussen de ene fase en de volgende.

 

 

leidinggeven aan teams

 

Teamontwikkeling gaat RESPECTIEVELIJK door de fases 1, 2, 3 en 4

Ieder nieuw team begint altijd in fase 1

 

Lees VEEL meer over teams en teamfasen in onze Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank:

Fasen van teamvorming

Welk leiderschap is nodig in welke fase van teamvorming?

 

Maatstaven voor succes van een team

 

  • De collectief bereikte doelen;
  • Voldoening en tevredenheid van de leden;
  • Resultaten op lange termijn.

Laat deze drie goed tot je doordringen. Het gaat dus om collectieve doelen, beleving EN de lange termijn. Dit moet dus ook de focus zijn van de teamleider.

 

Ben je op zoek naar een goede training op dit gebied? Kijk dan eens naar de Congruentiemanager 

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank